• Regulamin

 • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Sprzedający– firma SHINE LINE Beata Mienciel, reprezentowana przez właściciela Beata Mienciel, z siedzibą pod adresem ul. Południowa 20, 43-440 Godziszów

NIP 548-228-14-01

REGON 243584079

 

 

KONTO BANKOWE:

PKOBP: 80 1020 1390 0000 6702 0136 8505

SWIFT-BIC: BPKOPLPW

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

Tel. 504-213-662

e-mail: sklep@beabitdesign.pl

Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

 1. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.beabitdesign.com
 3. Sklep internetowy– serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem www.beabitdesign.com, za pośrednictwem którego Klient może w składać Zamówienia;
 4. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 5. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego;
 6. Konsument– w rozumieniu Art.22[1] Kodeksu Cywilnego, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru, sposób dostawy i sposób płatności, miejsce wydania Towaru, dane Klienta.
 10. Dostawa– usługa dostarczenia Klientowi przez Sprzedawcę Towaru będącego przedmiotem Umowy; sposób Dostawy wskazuje Klient podczas składania Zamówienia. Sposoby Dostawy oraz cennik znajduje się zawsze w zakładce ”Realizacja zamówień
 11. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 

 

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresemhttp://www.beabitdesign.com.

2, Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 2. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 3. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 4. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 5. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 7. a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 10 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej,
 8. b) w używanej przeglądarce internetowej włączona obsługa cookies oraz JavaScript ,
 9. c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do poprawnego wyświetlania strony sklepu to 1024 x 768 pikseli,
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresemhttp://beabitdesign.com/index/site/id/314/Regulamin
 12. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 13. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towary wolne od wad.
 14. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem

 

 

 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Klient może korzystać ze Sklepu po dokonaniu rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji 24h na dobę.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://beabitdesign.com/index/register. Rejestracja konta Klienta jest potwierdzana wiadomością wysyłaną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty e-mail Klienta z linkiem aktywacyjnym konta, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Regulamin zaakceptowany przez Klienta podczas rejestracji znajduje zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży, dokonanych przez Klienta za pośrednictwem konta klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie o nich poinformowany, a Sprzedający wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni na akceptację lub brak akceptacji zmian regulaminu. Brak akceptacji zmian regulaminu w wyznaczonym terminie będzie skutkował usunięciem z serwisu konta klienta.
 4. Dokonanie rejestracji w Sklepie umożliwia Klientowi dodatkowe funkcje, takie jak: śledzenie historii zamówień, łączenia zamówień, zmian w adresie. Szczególnym przywilejem wynikającym z rejestracji konta Klienta jest udział w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM, opisanym szczegółowo pod adresemhttp://beabitdesign.com/index/site/id/359/Program_Lojalnościowy
 5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne zarówno do rejestracji konta Klienta, jak i do składania w Sklepie zamówień za pośrednictwem konta Klienta oraz bez rejestracji.
 6. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 7. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 8. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 9. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 13. a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 14. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 15. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
 16. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,
 17. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 18. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

 • 4.Procedura składania zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Zamówienia powinny być składane za pośrednictwem strony Sklepu, znajdującej się pod adresemhttp://www.beabitdesign.comlub w przypadku urządzeń mobilnych, alternatywnie za pomocą aplikacji mobilnej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wykonać przynajmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 4. a) wybór zamawianych towarów i określenie ich ilości,
 5. b) wybór sposobu dostawy,
 6. c) wybór sposobu płatności,
 7. d) wybór miejsca wydania rzeczy (podanie adresu dostawy),
 8. c) finalizacja procesu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam zakup",

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 2. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zakup", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru, jak również zmiany sposobu dostawy, sposobu zapłaty, adresu dostawy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 4. a) przedmiotu zamówienia,
 5. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 6. c) wybranej metody płatności,
 7. d) wybranego sposobu dostawy,
 8. e) czasu dostawy,
 9. f) danych Kupującego oraz danych wysyłkowych.
 10. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 11. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 12. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Klient na podany przez siebie w formularzu danych osobowych adres poczty elektronicznej otrzymuje od Sprzedającego wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z treścią niniejszego Regulaminu.
 13. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 15. Po zawarciu umowy, możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu jest zależna od etapu realizacji zamówienia:
 16. a) Klient posiadający konto, jak również Klient nie posiadający zarejestrowanego konta w Sklepie może zgłosić chęć dokonania zmian w złożonym zamówieniu drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, w tym celu należy wskazać szczegółowo zakres zmian,
 17. b) w przypadku, gdy realizacja zamówienia została już rozpoczęta, możliwość dokonania modyfikacji zamówienia jest ustalana indywidualnie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
 • 5
  . Realizacja zamówienia i dostawa
 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. V ust. 5.2. Dni robocze są to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie wskazanym w pkt. V ust. 5.1., Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną. W takim przypadku termin realizacji nie może być dłuższy niż 60 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku gdy Klient jest Konsumentem – 30 dni.
 3. Realizacja zamówienia złożonego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy; realizacja zamówienia płatnego przelewem na konto lub płatnego za pośrednictwem płatności elektronicznych, w tym kart płatniczych następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności za zamówienie na konto Sprzedającego lub po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o prawidłowym dokonaniu płatności przez Klienta.
 4. Wysyłka Towarów następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 5. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. W tej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.
 6. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 7. Dostawa Towarów odbywa się  w sposób wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Dostępne formy i koszty dostawy opisane są szczegółowo na pod stronie"Koszty dostawy". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 8. Termin realizacji dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy. Szczegółowe informacje przedstawione są na pod stronie"Koszty dostawy".
 9. Sklep umożliwia również osobisty odbiór Towaru będącego przedmiotem Umowy. Szczegóły odbiorów osobistych opisane są na pod stronie"Koszty dostawy".

 

 

 • 6 Rękojmia


 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b. żądać usunięcia wady.

 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 8. Sprzedający może odmówić zadość uczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i Sprzedającego.

 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i Sprzedającego.

 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d. żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 17. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.


 

 • 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO "informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Właściciel Sklepu firma BiT Tomasz Mienciel z adresem: 43-400 Cieszyn, ul. korfantego 29B. Dane kontaktowe: tel. 338582443, adres e-mail sklep@beabitdesign.

  2. Sklep przetwarza dane osobowe w celach:
  a. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Sklepie,
  b. sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep,
  c. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  d. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika,

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
  a. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  b. PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line.PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 4. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, każda osoba ma prawo do:
 • Dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do informacji o odbiorcach, którym administrator ujawnił dane osobowe
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
 • prawo do nie podlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

 


 1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.